$30.00

Strawberry Chem Refined Live Resin™ 0.5g Cartridge
Strawberry Jack x Kosher Chem
Sativa Dominant