$50.00

Kosher Chem Refined Live Resin™ 1.0g Cartridge

Kosher Kush x Chem Dawg

Indica Hybrid